ماه: دی ۱۳۹۷
زن خوب

زن خوب

زن خوب  زن خوب کیست؟ آیا دوست دارید همه شما را یک زن خوب بدانند؟ با مطرح کردن این سوال در جلسه سخنرانی اکثر خانمها موافقت خود را اعلام کردن و گفتند ما زنان خوبی هستیم ولی فکر میکنم در پایان جلسه… ما  هویت جنسی مان یعنی اینکه زن هستیم یا مرد را در دوران کودکی متوجه میشویم . ولی در مورد نقش های جنسیتی(یعنی آنچه جامعه و فرهنگ از ما توقع دارد نسبت به هویت جنسی مان انجام دهیم ) هیچ کجا به ما آموزش نداده اند. ما هر مهارتی را از طریق آموزش یاد میگیریم ولی اگر اموزشی ویژه آن مهارت نباشد که قسمت مهمی از زندگی ما را تشکیل داده است مجبوریم به تقلید کردن . در […]

مهمترین ابزار توانمندی

مهمترین ابزار توانمندی

مهمترین ابزار توانمندی به نظر شما مهمترین ابزار توانمندی چیست؟ دقت کردید گل یا درختی که ریشه آن پوسیده شده هر چه تلاش کنیم و شرایط نور و خاک و…را به بهترین وجه برایش آماده کنیم باز هم روز به روز فرسوده تر میشود. در مورد ما انسانها هم دقیقا این حکم صادق است و اگر ابزار توانمدی را نداشته باشیم در هر زمینه ای تلاش میکنیم و جلو میرویم باز زنجیرهایی نامرئی به پای ما بسته شده است که ما را عقب میکشد. این ابزار قدرتمند عزت نفس ماست اگر تمام مهارتها و موفقیت ها را در کفه ای از ترازو و عزت نفس را در کفه دیگر بگذاریم کفه عزت نفس سنگین تر است چرا که ریشه و […]

آنچه زنان در رابطه عاطفی باید بدانند

آنچه زنان در رابطه عاطفی باید بدانند

آنچه زنان در رابطه عاطفی باید بدانند ما هویت جنسی خود را در دوران کودکی متوجه میشویم . هویت جنسی یعنی زن بودن یا مرد بودن . ولی متاسفانه در خانواده ، مدرسه و در هیچ کجا در مورد نقش جنسی خود یعنی مسئولیت و نقش ما در مقابل زن بودن یا مرد بودنمان هیچ آموزشی نمیبینیم . بنابراین وقتی وارد مرحله برقراری روابط عاطفی میشویم به مشکل برمیخوریم چرا که متوجه میشویم یک جای کار میلنگد و ایراد دارد . چون ما طبق آنچه از پیشینیان خود آموخته و دیده ایم رفتار میکنیم و روابط عاطفی خود را جلو میبریم . قطعا به مشکل بر میخوریم وقتی در جهانی که در هر لحظه رو به گسترش و پیشرفت است […]

چرا ببخشم؟

چرا ببخشم؟

چرا ببخشم؟ او باعث شد زندگیم تباه شود ، شاید بتوانم فراموش کنم ولی نمیتوانم او را ببخشم. این جمله را بارها از مراجعه کنندگانم شنیده ام. من به آنها حق میدهم، وجود بعضی از آدمها در زندگی ما بشدت آسیب زا است طوریکه حتی بعد از سالها هنوز اثرات اعمال و رفتارشان بر باورها و زندگی ما سایه افکنده است. خب پس چرا باید چنین آدمی را ببخشیم؟ چون منفعت بخشش فقط برای خودمان است و تنها راه آزاد سازی ذهن مان است. در واقع، ما هر نیت و قصدی برای دیگران داشته باشیم در زندگی خودمان محقق میشود (جهان تمام نگار است و تمام انسانها درون ما هستند پس نیت ما برای دیگران به خودمان برمیگردد). زمانی که […]